hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức - Tham khảo

 • Giá: 105,000 VND
  • Tác giả: Nhiều tác giả

   Khổ sách: 16x24

   Số trang: 340

   Năm xuất bản: 2017

   Thể loại: Kiến thức - Tham Khảo - Biên khảo - Lịch sử Báo chí

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 4972017

   ISBN: 978-604-68-3989-7

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  GIA ĐỊNH BÁO - TỜ BÁO VIỆT NGỮ ĐẦU TIÊN

  Nhiều tác giả

  Gia Định Báo -một hiện tượng văn hóa, văn học và ngôn ngữ bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên. Nếu di sản văn hóa vật thể của Pháp (tạm gọi thế) như đường hỏa xa xuyên Việt đến nay còn khả dụng, thì Gia Định Báo - một di sản văn hóa phi vật thể - xuất hiện từ đầu thời Pháp thống trị cũng sẽ giúp ta hiểu được khúc quanh lịch sử của đất nước ta: từ phong kiến Á Đông chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến, cụ thể là nước ta bị Pháp cai trị và bắt đầu sử dụng Quốc ngữ Latin đồng thời học tập theo khoa học thực nghiệm Tây phương.

  Ngày 15/4/1865, Gia Định Báo – tờ báo Việt ngữ đầu tiên chính thức ra mắt tại Sài Gòn. Khởi thủy là một tờ công báo tiếng Pháp của Soái phủ Nam kỳ (Courrier de Saigon, ấn hành năm 1864) dịch ra chữ Quốc ngữ, những ấn bản Gia Định Báo ban đầu có hình thức đơn giản, chỉ thuần thông tin công vụ, đăng tải công văn, nghị định của chính quyền thuộc địa. Tuy nhiên, trải qua 44 năm tồn tại (15/4/1865 – 31/12/1909), tờ công báo in bằng chữ Quốc ngữ này đã có những bước hoàn thiện, cách tân mạnh mẽ để trở thành một tờ báo thành một tờ báo đại chúng, phục vụ nhu cầu thông tin – giao tiếp, mở mang kiến thức – kỹ năng và thư giãn – giải trí cho người dân, đảm bảo cả hình thức lẫn nội dung thông tin, từ cách tổ chức đến vận hành tòa soạn, xứng đáng trở thành cột mốc đánh dấu sự ra đời của nền báo chí Việt Nam.

  Trong hơn 40 năm tồn tại (1865 – 1909), Gia Định Báo đã có những tác động, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời hóa xã hội đương thời. Không những thế, Gia Định Báo còn đặt nền móng cho sự phát triển của chữ Quốc ngữ, báo chí Quốc ngữ, văn xuôi Quốc ngữ sau này, làm tiền đề quan trọng dẫn đến cuộc canh tân toàn diện và sâu sắc nền báo chí và văn học dân tộc diễn ra sôi động trong những năm 1932-1945. Có thể nói, cùng với độ lùi thời gian, dấu ấn của Gia Định Báo trong lịch sử càng đậm nét. Vì vậy, tìm hiểu, nghiên cứu về Gia Định Báo và những vấn đề liên quan vừa là nhu cầu vừa là thách thức đối với nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài yếu tố lịch sử, phân tích từng chức năng cụ thể của Gia Định Báo thì những đoạn trích bài viết từng được đăng trên công báo của những nhà báo tiên phong lúc bấy giờ.

  Gia Định Báo là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên và cũng là tờ báo được định hướng rất rõ ràng trong việc phổ biến chữ Quốc ngữ cho dân chúng. Bởi vì, Gia Định Báo là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên đã mang lại cho nền văn học nước nhà một luồng gió mới làm thay đổi những nề nếp cũ có quá nhiều ảnh hưởng Trung Hoa, cũng như tạo cho người dân Việt Nam một cách sống mới, hiểu biết dần thời cuộc, ý thức tham gia chính sự.

  Sách dày 340 trang, khổ 16x24 cm, giới thiệu và nghiên cứu những nội dung như sau:                             

  Phần 1: Lịch sử nghiên cứu và sự ra đời của Gia Định Báo

  Phần 2: Các phương diện nội dung của Gia Định Báo.
  Phần 3: Các phương diện hình thức của Gia Định Báo

  Phần 4: Kinh Nghiệm Làm báo từ Gia Định Báo

  150 năm Gia Định Báo – Giá trị và bài học

  MỤC LỤC
  Phần 1: Lịch sử NghiêN cứu VÀ sỰ RA ĐỜi cỦA GIA ĐỊNH BÁO
  1. NgHIêN CỨu GIA ĐỊNH BÁO: HÔM Qua Và HÔM Nay
  ) Nguyễn Văn Hà ..................................................................................................................................................11
  2. Sưu TầM Và NgHIêN CỨu ảNH HưởNg Của GIA ĐỊNH BÁO
  ) Nguyễn Đình Đầu..............................................................................................................................................19
  3. NHỮNg NHÂN TỐ gÓP PHầN THÚC ĐẨy GIA ĐỊNH BÁO ra ĐỜI
  ) Huỳnh Thị Liêm và Huỳnh Tâm Sáng .....................................................................................................39
  4. GIA ĐỊNH BÁO Qua CuộC HàNH TrìNH 140 NăM
  ) Lê Nguyễn..............................................................................................................................................................47
  5. GIA ĐỊNH BÁO TrONg TIẾN TrìNH BÁO CHÍ ĐÔNg NaM Á
  ) Triệu Thanh Lê.....................................................................................................................................................59
  6. ĐộC gIả THỜI GIA ĐỊNH BÁO
  ) Nguyễn Thị Hồng Cúc.....................................................................................................................................69
  Phần 2: cÁc PhƯƠNg DiỆN Nội DuNg cỦA GIA ĐỊNH BÁO
  7. TIN TỨC CHIẾN Sự Và VaI Trò CÔNg BÁO Của GIA ĐỊNH BÁO
  ) Đào Ngọc Chương............................................................................................................................................81
  8. NộI DuNg MộT SỐ TỜ GIA ĐỊNH BÁO CòN Lưu TrỮ TẠI THư VIỆN
  ) ưng Sơn Ca...........................................................................................................................................................93
  9. THÔNg TIN kINH TẾ TrêN GIA ĐỊNH BÁO
  ) Từ Lê Tâm............................................................................................................................................................105
  10. QuảNg CÁO TrêN GIA ĐỊNH BÁO
  ) Hồ Ngọc Đoan khương...............................................................................................................................117
  11. THỨ Vụ – MộT CHuyêN MụC gIÁ Trị Của GIA ĐỊNH BÁO
  ) Nguyễn Văn Hà................................................................................................................................................125
  12. GIA ĐỊNH BÁO VỚI TrươNg VĨNH kÝ Và BưỚC kHởI Đầu Của NỀN QuỐC VăN MỚI
  ) Nguyễn Công Lý..............................................................................................................................................14
  13. NHà BÁO HuỲNH TịNH Của
  ) Trần Nhật Vy......................................................................................................................................................149
  14. BÁO CHÍ QuỐC NgỮ LaTIN VỚI Sự HìNH THàNH Và PHÁT TrIỂN
  Của TIỂu THuyẾT NaM Bộ CuỐI THẾ kỶ XIX Đầu THẾ kỶ XX
  ) Võ Văn Nhơn .....................................................................................................................................................161
  Phần 3: cÁc PhƯƠNg DiỆN hìNh thức cỦA GIA ĐỊNH BÁO
  15. HìNH THỨC Và kỸ THuẬT TrìNH Bày Của GIA ĐỊNH BÁO
  ) Đoàn Hữu Hoàng khuyên .........................................................................................................................171
  16. ĐẶC ĐIỂM NgÔN NgỮ TrONg GIA ĐỊNH BÁO
  ) Nguyễn Đức Dân ............................................................................................................................................189
  17. MộT HìNH DuNg VỀ TIẾNg VIỆT Qua MụC THỨ Vụ TrêN GIA ĐỊNH BÁO
  ) Nguyễn Phương Trang.................................................................................................................................201
  18. VỀ MộT VàI VầN CÁI TIẾNg VIỆT THẾ kỶ XIX Qua CỨ LIỆu GIA ĐỊNH BÁO
  ) Nguyễn Thị Phương Trang.........................................................................................................................211
  19. NgÔN NgỮ BÁO CHÍ TIẾNg VIỆT TỪ GIA ĐỊNH BÁO ĐẾN BÁO TrựC TuyẾN
  ) Lê khắc Cường.................................................................................................................................................217
  20. HỆ THỐNg THỂ LOẠI BÁO CHÍ TrêN GIA ĐỊNH BÁO
  ) Nguyễn Hà..........................................................................................................................................................237
  21. yẾu TỐ CHÍNH LuẬN – MINH CHỨNg CHO CHIỀu SÂu
  THÔNg TIN Của GIA ĐỊNH BÁO
  ) Phạm Duy Phúc...............................................................................................................................................269
  Phần 4: KiNh NghiỆm LÀm bÁo từ giA ĐịNh bÁo
  22. NHỮNg BàI HưỚNg DẫN VIẾT BÁO Của TrươNg VĨNH kÝ TrêN GIA ĐỊNH BÁO
  ) ưng Sơn Ca........................................................................................................................................................285
  23. NHỮNg kINH NgHIỆM LàM BÁO Của GIA ĐỊNH BÁO
  CHO HOẠT ĐộNg BÁO CHÍ Ngày Nay
  ) Lê Thị Thanh Nhàn.........................................................................................................................................291
  LỜi bạt
  24. 150 NăM GIA ĐỊNH BÁO – gIÁ Trị Và BàI HỌC
  ) Huỳnh Văn Thông...........................................................................................................................................305
  PhầN Phụ Lục VÀ tÀi LiỆu thAm Khảo.................................................................................. 309


  sản phẩm cùng loại

  TOP