hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính trị - Truyền thống

 • Giá: 0 VND
  • Tác giả: Nguyễn Đình Thống chủ biên

   Khổ sách: 16x24

   Số trang: 312

   Năm xuất bản: 2016

   Thể loại: Chính trị - Lịch sử - Trí thức Việt Nam - Tham khảo

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 3352016

   ISBN: 978-604-68-2577-7

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  **Xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng**

  --------------------- SẮP PHÁT HÀNH ---------------------------

   

  Trí thức Việt Nam trong tiến trình giải phóng dân tộc nửa đầu thế kỷ XX (1900-1945)

  Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ cuối thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám (1945), sĩ phu - trí thức Việt Nam là bộ phận có những đóng góp to lớn. Từ những ngày đầu thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, trong lúc triều đình nhà Nguyễn lúng túng và phân hóa rồi đi đến thất bại thì bộ phận sĩ phu nước nhà đã nắm vững ngọn cờ đấu tranh chống thực dân xâm lược, từ những cuộc ứng nghĩa chống ngoại xâm đến các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng phong trào Cần Vương trên khắp cả nước. Sang đầu thế kỷ XX, tình hình trong nước và quốc tế có những chuyển biến sâu sắc, phong trào đấu tranh của giới sĩ phu yêu nước có thêm bước phát triển mới. Bộ phận trí thức Tây học dần hình thành và phát triển đã đóng góp tài năng và trí tuệ của mình vào công cuộc đấu tranh giành độc lập nước nhà, bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc.

  Cuốn sách Trí thức Việt Nam trong tiến trình giải phóng dân tộc nửa đầu thế kỷ XX (1900-1945) đã trình bày những nét chính về các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và phong trào đấu tranh tiêu biểu của giới sĩ phu, trí thức yêu nước trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng Tám thành công. Tiến trình đó được phân thành ba giai đoạn: Giai đoạn 1, từ đầu thế kỷ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước Việt Nam nổi bật với vai trò của những sĩ phu tiến bộ, tiếp nhận và truyền bá tân văn, tân thư vào nước ta, là người chủ xướng và tiến hành các phong trào yêu nước: Duy tân, Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, Minh tân… với sự gặp gỡ của các khuynh hướng bạo động, cải cách, cùng mưu sự cứu nước; Giai đoạn 2, từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới tác động của chính sách cai trị thực dân, xã hội Việt Nam có những chuyển biến về mọi mặt, đội ngũ trí thức Tây học hình thành và tiếp nhận những làn sóng văn hóa mới du nhập vào nước ta, các phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam diễn ra ngày càng sôi nổi, đa dạng: báo chí - văn hóa tiến bộ, vận động quần chúng trong các phong trào đấu tranh công khai, hợp pháp, thành lập các đảng phái chính trị: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng,… chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào nước ta qua hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những nhà cách mạng mác-xít dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam; Giai đoạn 3, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giới trí thức Việt Nam đã hướng theo các phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta, đấu tranh chống các tư tưởng tả khuynh, trốt-kít, tiến hành các hoạt động yêu nước có sự kết hợp giữa đấu tranh công khai và bí mật, kịp thời chuyển hướng chiến lược cách mạng tiến tới giành độc lập dân tộc.

  Trí thức Việt Nam trong tiến trình giải phóng dân tộc nửa đầu thế kỷ XX (1900-1945) đã góp thêm một góc nhìn tổng quan về những hoạt động và đóng góp của trí thức Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc với sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Hy vọng cuốn sách này sẽ góp phần vào việc nhận thức đội ngũ trí thức Việt Nam trong lịch sử để phát huy vai trò của lực lượng xã hội quan trọng này trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X (2008) đã đề ra, đồng thời sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc tìm hiểu lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

  Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.

  Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ

  Trí thức Việt Nam trong tiến trình giải phóng dân tộc nửa đầu thế kỷ XX (1900-1945) / Nguyễn Đình Thống chủ biên. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh,2016

  312 tr. ; 24 cm

  1. Trí thức -- Việt Nam -- 1900-1945. 2. Trí thức -- Hoạt động chính trị -- Việt Nam -- 1900-1945. I. Nguyễn Đình Thống.

  305.552 – ddc 23

  T819

   

  sản phẩm cùng loại

  TOP