hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Giá: 0 VND
  • Tác giả: Nhiều tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Khổ sách: 14.5x20.5

   Số trang: 480

   Năm xuất bản: 2016

   Thể loại: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Chính trị

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 3862016

   ISBN: 978-604-68-2571-5

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  -------------------------- SẮP PHÁT HÀNH --------------------------

  XUẤT BẢN PHẨM DO NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG

  LỜI GIỚI THIỆU 

   

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác văn hóa văn nghệ. Người cho rằng: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Nhưng văn hóa là một kiến trúc thượng tầng, những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được”. Và chỉ rõ: “Nhiệm vụ của văn hóa chẳng những để cổ động tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của nhân dân, mà cũng phải nêu rõ những thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới. Các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến, kiến quốc cho hậu thế”. 

  Năm 1951, trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa, Người viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Người khẳng định, “văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”. Muốn vậy, đội ngũ văn nghệ sĩ phải bám sát thực tiễn và nhu cầu của quần chúng để sáng tạo ra tác phẩm, phục vụ kháng chiến, kiến quốc, phục vụ nhân dân, phải “miêu tả cho hay, cho chân thực và cho hùng hồn những người, những việc ấy bằng văn, bằng thơ, bằng vẽ và các nghệ thuật khác”,  chẳng những để làm gương mẫu cho chúng ta ngày nay, mà còn để giáo dục cho con cháu đời sau.

  Bản thân Người cũng đã góp phần to lớn trong việc sáng tác ra những tác phẩm văn học nghệ thuật, phục vụ cho cách mạng. Những bài viết, bài nói về văn hóa văn nghệ của Người luôn là những bài học quý báu mà đến nay chúng ta vẫn học tập và làm theo.

  Để giúp độc giả nắm bắt được những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về văn hóa văn nghệ, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ thực hiện ấn phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật”. Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần một là tập hợp các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong đó các chú thích được cập nhật theo “Hồ Chí Minh toàn tập” xuất bản lần thứ ba năm 2011 do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Phần hai là các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Phần ba là tư liệu các văn kiện, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật từ sau Đề cương văn hóa năm 1943 cho đến nay.

   

  Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ

  LỜI GIỚI THIỆU

   

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác văn hóa văn nghệ. Người cho rằng: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Nhưng văn hóa là một kiến trúc thượng tầng, những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được”[1]. Và chỉ rõ: “Nhiệm vụ của văn hóa chẳng những để cổ động tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của nhân dân, mà cũng phải nêu rõ những thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới. Các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến, kiến quốc cho hậu thế”. [2] 

  Năm 1951, trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa, Người viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”[3]. Người khẳng định,   “văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”. Muốn vậy, đội ngũ văn nghệ sĩ phải bám sát thực tiễn và nhu cầu của quần chúng để sáng tạo ra tác phẩm, phục vụ kháng chiến, kiến quốc, phục vụ nhân dân, phải “miêu tả cho hay, cho chân thực và cho hùng hồn những người, những việc ấy bằng văn, bằng thơ, bằng vẽ và các nghệ thuật khác”,[4]  chẳng những để làm gương mẫu cho chúng ta ngày nay, mà còn để giáo dục cho con cháu đời sau.

  Bản thân Người cũng đã góp phần to lớn trong việc sáng tác ra những tác phẩm văn học nghệ thuật, phục vụ cho cách mạng. Những bài viết, bài nói về văn hóa văn nghệ của Người luôn là những bài học quý báu mà đến nay chúng ta vẫn học tập và làm theo.

  Để giúp độc giả nắm bắt được những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về văn hóa văn nghệ, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ thực hiện ấn phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật”. Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần một là tập hợp các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong đó các chú thích được cập nhật theo “Hồ Chí Minh toàn tập” xuất bản lần thứ ba năm 2011 do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Phần hai là các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Phần ba là tư liệu các văn kiện, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật từ sau Đề cương văn hóa năm 1943 cho đến nay.

  Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ

  sản phẩm cùng loại

  TOP