đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

Câu hỏi:

Đặc điểm của phòng nước Văn Lang Âu Lạc là gì?

A. Sở máy Nhà nước khá hoàn hảo, hàng đầu là vua

Bạn đang xem: đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

B. Sở máy Nhà nước phức tạp với khá nhiều thành phần, hàng đầu là vua

C. Còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai Nhà nước điều hành quản lý một vương quốc, không thể là tổ chức triển khai cỗ lạc

D. Nhà nước Ra đời nhanh nhất ở điểm châu Á

Đáp án đích C.

Đặc điểm của phòng nước Văn Lang Âu Lạc là còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai Nhà nước điều hành quản lý một vương quốc, không thể là tổ chức triển khai cỗ lạc, thị tộc.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án C:

– Quốc gia Văn Lang (VII – III TCN)

Kinh đô Văn Lang là Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ).

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng với tình hình phát triển dân số thế giới

Về tổ chức triển khai việt nam, hàng đầu việt nam là vua Hùng, vua Thục. Giúp việc mang lại vua là những Lạc hầu, Lạc tướng mạo. Cả nước chia thành 15 cỗ bởi Lạc tướng mạo hàng đầu. Tại những buôn bản xã hàng đầu là Bồ chủ yếu.

Có thể thấy, tổ chức triển khai cỗ máy Nhà nước còn giản dị và nguyên sơ.

Quốc gia Âu Lạc (III – II TCN)

Tổ chức việt nam Âu Lạc: không tồn tại nhiều thay cho thay đổi đối với việt nam Văn Lang. Tuy nhiên, quyền lực tối cao mái ấm vua được không ngừng mở rộng rộng lớn, sở hữu quân group mạnh, vũ trang chất lượng, đặc biệt quan trọng sở hữu trở thành Cổ Loa.

Kinh đô Âu Lạc là Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Lãnh thổ Âu Lạc không ngừng mở rộng rộng lớn, tổ chức triển khai cỗ máy Nhà nước nghiêm ngặt rộng lớn, Âu Lạc sở hữu quân group mạnh, vũ trang chất lượng, trở thành Cổ Loa vững chắc, vững chãi.

Có thể thấy:

Xem thêm: cơ cấu kinh tế bao gồm

– Nhà nước Văn Lang giản dị, nguyên sơ chưa tồn tại pháp luật và quân group.

– Nhà nước Âu Lạc được không ngừng mở rộng rộng lớn về mặt mày cương vực, hoàn hảo rộng lớn về cỗ máy việt nam như sở hữu quân group mạnh, sở hữu vũ trang chất lượng, và trở thành Cổ Loa vững chắc nên đang được tấn công thắng được cuộc xâm lăng của Triệu Đà năm 179 TCN.

Như vậy, tổ chức triển khai việt nam trước tiên của Văn Lang – Âu Lạc còn giản dị nguyên sơ, tuy nhiên đấy là cỗ máy việt nam thống trị toàn nước chứ không thể mẫu mã thị tộc, cỗ lạc.