đề toán lớp 2 học kì 1

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền số phù hợp vô dù trống:

60-de-kiem-tra-toan-lop-2-de-kiem-tra-toan-lop-2-cuoi-hoc-ki-1-de-so-6-bai-1

Bạn đang xem: đề toán lớp 2 học kì 1

Câu 2: Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

… + 9 < 20                                     … – đôi mươi > 51

25 + … > 30                                   … + 15 < 37

Câu 3: Điền lốt (>, <, =) phù hợp vô vị trí chấm:

37 + 12 … 27 + 22                                     45 + 37 … 65 + 14

96 – 15 … 82 + 10                                     42 + 19 … 96 – 15

Câu 4: Điền số phù hợp vô dù trống:

Số bị trừ 96 82 51
Số trừ 15 89 13 62
Hiệu 76 11 14

Câu 5: Điền số phù hợp vô dù trống:

a) 49 + 51 = … + 49                                     b) 25 + 36 = 36 + …

c) 23 + 47 = … + 9                                       d) 37 + 12 = 25 + …

Câu 6: Tính:

a) 52 – 12 – 18 = … = …                                     b) 45 + 15 – đôi mươi = … = …

Câu 7: Một siêu thị buổi sớm bán tốt 45kg gạo, chiều tối bán tốt thấp hơn buổi sớm 15kg gạo. Hỏi chiều tối siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? 

Câu 8: Hình mặt mũi có:

60-de-kiem-tra-toan-lop-2-de-kiem-tra-toan-lop-2-cuoi-hoc-ki-1-de-so-6-bai-8

… hình tam giác

… hình tứ giác

 

PHẦN 2. BÀI GIẢI

Câu 1:

60-de-kiem-tra-toan-lop-2-de-kiem-tra-toan-lop-2-cuoi-hoc-ki-1-de-so-6-bai-1-hinh-2

Câu 2: Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

Xem thêm: câu lệnh while

10 + 9 < 20                                     72 – đôi mươi > 51

25 + 6 > 30                                   21 + 15 < 37

Câu 3: Điền lốt (>, <, =) phù hợp vô vị trí chấm:

37 + 12 = 27 + 22                                     45 + 37 > 65 + 14

96 – 15 < 82 + 10                                     42 + 19 < 96 – 15

 

Câu 4:

Số bị trừ 96 82 100 51 76
Số trừ 15 6 89 13 62
Hiệu 81 76 11 38 14

Câu 5: 

a) 49 + 51 = 51 + 49                                     b) 25 + 36 = 36 + 25

c) 23 + 47 = 61 + 9                                       d) 37 + 12 = 25 + 24

Câu 6: Tính:

a) 52 – 12 – 18 = 40 – 18 = 22

b) 45 + 15 – đôi mươi = 60 – đôi mươi = 40

Câu 7: 

Số ki-lô-gam gạo chiều tối bán tốt là:

45 – 15 = 30 (kg gạo)

Đáp số: 30kg gạo

Câu 8:

3 hình tam giác

Xem thêm: cách tạo bảng trong access

2 hình tứ giác

 

Xem tăng Đề đánh giá Toán lớp 2 cuối học tập kì 1 – đề số 7