energy is fundamental to human beings

2.3/5 - (6 bình chọn)

Energy is fundamental to lớn human beings especially

Energy is fundamental to lớn human beings, especially to lớn poor people – the one – third of humanity that does not have modern energy supplies lượt thích electricity, with which their life could be improve.
Many people who live in countryside have to lớn gather fuel wood. This takes a lot of time. Moreover, it causes indoor air pollution because of heavy smoke. For many people living in rural areas in developing countries of the world, biogas is the large energy resources available and costs almost nothing. The main use of biogas is for cooking and heating. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, plant waste and animal manure cost almost nothing.
The tendency to lớn use renewable energy sources is on the increase when non-renewable ones are running out. In the near, people in the developing countries may use wind or sea waves as the environment-friendly energy sources.

(Dịch nghĩa đoạn văn trên: Năng lượng là nền tảng so với trái đất, nhất là so với những người dân nghèo khó – một trong những phần tía quả đât không tồn tại mối cung cấp cung ứng tích điện tiến bộ như năng lượng điện, nhờ cơ cuộc sống đời thường của mình hoàn toàn có thể được nâng cấp.
Nhiều người dân quê cần cút lấy củi. Như vậy tổn thất thật nhiều thời hạn. Hơn nữa, nó khiến cho độc hại bầu không khí nhập mái ấm vì thế sương nhiều. Đối với tương đối nhiều người sinh sống ở những vùng vùng quê ở những nước đang được cải cách và phát triển bên trên trái đất, khí sinh học tập là mối cung cấp tích điện rộng lớn sẵn sở hữu và đa số ko tốn thông thường. Công dụng chủ yếu của khí sinh học tập là nhằm làm bếp và sưởi rét. Vì khí sinh học tập ko sương, nó hùn giải quyết và xử lý yếu tố độc hại bầu không khí nhập mái ấm. Hơn nữa, hóa học thải thực vật và phân gia súc đa số ko tốn thông thường gì.
Xu phía dùng những mối cung cấp tích điện khởi tạo đang được tăng thêm Lúc những mối cung cấp tích điện ko thể khởi tạo đang được dần dần hết sạch. Trong sau này sát, người dân những nước đang được cải cách và phát triển hoàn toàn có thể dùng dông hoặc sóng hải dương thực hiện mối cung cấp tích điện thân mật thiện với môi trường xung quanh.)

Bạn đang xem: energy is fundamental to human beings

Dựa nhập đoạn văn bên trên chúng ta hãy vấn đáp những thắc mắc sau

Câu số 1: What is the role of energy to lớn human beings? ( Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Nêu tầm quan trọng của tích điện so với con cái người?)

 • A. unimportant (Tiếng Việt: ko quan lại trọng)
 • B. unnecessary (Tiếng Việt: ko cần thiết thiết)
 • C. necessary (Tiếng Việt: Cần thiết)
 • D. fundamental (Tiếng Việt: Cơ bản)

Câu số 2: What vì thế poor people in countryside vì thế to lớn have energy? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Người nghèo khó ở vùng quê làm cái gi để sở hữu năng lượng?)

 • A. They look for coal (Tiếng Việt: Họ lần than)
 • B. They gather fuel wood (Tiếng Việt: Họ lấy củi)
 • C. They look for oil (Tiếng Việt: Họ lần dầu)
 • D. They use gas cookers (Tiếng Việt: Họ dùng nhà bếp ga)

Câu số 3: How long does it take to lớn gather fuel wood in the countryside? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Thời gian giảo nhằm tích lũy củi ở vùng quê là bao lâu?)

 • A. Not much time (Tiếng Việt: Không có khá nhiều thời gian)
 • B. A lot of time (Tiếng Việt: đa phần thời gian)
 • C. Very little time (Tiếng Việt: Rất không nhiều thời gian)
 • D. Half an hour a day (Tiếng Việt: Nửa giờ một ngày)

Câu số 4: According to lớn the passage, what energy sources vì thế poor people often use for fuel? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Theo đoạn văn, người nghèo khó thường được sử dụng những mối cung cấp tích điện nào là nhằm thực hiện hóa học đốt?)

 • A. oil (Tiếng Việt: dầu)
 • B. wood (Tiếng Việt: gỗ)
 • C. nuclear energy (Tiếng Việt: tích điện phân tử nhân)
 • D. petrol (Tiếng Việt: xăng dầu)

Câu số 5: What is the main use of biogas? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Công dụng chủ yếu của khí sinh học tập là gì?)

 • A. It is used mainly for cooking and heating. (Tiếng Việt: Nó được dùng đa số nhằm nấu bếp và sưởi rét.)
 • B. It is mainly used for lighting. (Tiếng Việt: Nó được dùng đa số nhằm chiếu sáng)
 • C. It is mainly used for operating.
 • D. It is mainly used for producing in factories. (Tiếng Việt: Nó được dùng đa số nhằm tạo ra trong số mái ấm máy)

Câu số 6: According to lớn the passage, what is the most awful effect of using fuel wood? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Theo đoạn văn, tác kinh hãi của việc dùng củi là gì?)

 • A. It causes indoor air pollution. (Tiếng Việt: Nó khiến cho độc hại bầu không khí nhập nhà)
 • B. It may cause fire. ( Tiếng Việt: Nó hoàn toàn có thể khiến cho cháy)
 • C. It damages their houses. (Tiếng Việt: Nó thực hiện lỗi nhà đất của họ)
 • D. It affects the local scenery. (Tiếng Việt: Nó tác động cho tới phong cảnh địa phương)

Câu số 7: Why, according to lớn the passage, is biogas introduced to lớn poor people? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Theo đoạn văn, tại vì sao khí sinh học tập được dùng cho tất cả những người nghèo?)

 • A. Because it is easy to lớn use (Tiếng Việt: Vì nó dễ dàng sử dụng)
 • B. Because it is not harmful (Tiếng Việt: Vì nó không tồn tại hại)
 • C. Because they lượt thích it (Tiếng Việt: Vì bọn họ quí nó)
 • D. Because it is the largest energy resources available in the countryside and cheap (Tiếng Việt: Vì đấy là mối cung cấp tích điện lớn số 1 hiện nay sở hữu ở vùng quê và rẻ)

Câu số 8: What, according to lớn the passage, are the main advantages of using biogas? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Theo đoạn văn, những ưu thế chủ yếu của việc dùng khí sinh học tập là gì?)

 • A. It is smoke-free. (Tiếng Việt: Nó ko khói)
 • B. It costs almost nothing. (Tiếng Việt: Nó đa số ko tốn thông thường gì)
 • C. It is clean because it is smoke-free and costs almost nothing. (Tiếng việt: Nó thật sạch vì thế nó ko sương và đa số ko tốn thông thường gì)
 • D. It is clean (Tiếng Việt: Nó sạch)

Câu số 9: The tendency to lớn use renewable energy sources ____. (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Xu phía dùng những mối cung cấp tích điện khởi tạo ____.)

 • A. goes up ( Tiếng Việt: cút lên)
 • B. goes down (Tiếng Việt: cút xuống)
 • C. fluctuates (Tiếng Việt: dao động)
 • D. levels (Tiếng Việt: mức)

Câu số 10: What, according to lớn the passage, may be used as the environment-friendly energy sources/ . (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: Theo đoạn văn, hóa học nào là hoàn toàn có thể được dùng thực hiện mối cung cấp tích điện thân mật thiện với môi trường xung quanh )

 • A. Nuclear energy (Tiếng Việt: Năng lượng phân tử nhân)
 • B. Coal (Tiếng Việt: Than đá)
 • C. Wind and sea energy (Tiếng Việt: Năng lượng dông và biển)
 • D. Oil (Tiếng Việt: Dầu mỏ)

Các dạng bài xích tương quan những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm thêm

Khoanh tròn xoe nhập kể từ sở hữu phần gạch ốp chân được trị âm không giống với phần của những kể từ còn lại

+ Câu căn vặn ôn luyện 1:

 • Đáp án A. heat
 • Đáp án B. nuclear
 • Đáp án C. feat
 • Đáp án D. clean

+ Câu căn vặn ôn luyện 2:

 • Đáp án A. power
 • Đáp án B. slow
 • Đáp án C. snow
 • Đáp án D. show

+ Câu căn vặn ôn luyện 3:

Xem thêm: chăm pa là nước nào

 • Đáp án A. plenty
 • Đáp án B. energy
 • Đáp án C. only
 • Đáp án D. hydropower

Khoanh tròn xoe kể từ sở hữu khuôn mẫu trọng âm không giống với khuôn mẫu của những kể từ sót lại.

+ Câu căn vặn ôn luyện 4:

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở bắc trung bộ

 • Đáp án A. electric
 • Đáp án B. potential
 • Đáp án C. plentiful
 • Đáp án D. alternative

+ Câu căn vặn ôn luyện 5:

 • Đáp án A. alternative
 • Đáp án B. geothermal
 • Đáp án C. environment
 • Đáp án D. expensively

+ Câu căn vặn ôn luyện 6:

 • Đáp án A. potential
 • Đáp án B. exhausted
 • Đáp án C. pollution
 • Đáp án D. infinite

Ôn luyện kiến thức và kỹ năng phần Từ Vựng và Ngữ Pháp

* Khoanh tròn xoe nhập câu vấn đáp rất tốt cho từng câu.

+ Câu căn vặn ôn luyện 7: Non-renewable energy sources are running ____. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Các mối cung cấp tích điện ko thể khởi tạo đang làm việc ____.)

 • Đáp án A. up
 • Đáp án B. on
 • Đáp án C. to
 • Đáp án D. out

+ Câu căn vặn ôn luyện 8: In some countries people use wind or sea ____ as the environment friendly energy sources. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Tại một vài vương quốc, người tớ dùng dông hoặc hải dương ____ như các mối cung cấp tích điện thân mật thiện với môi trường xung quanh.)

 • Đáp án A. waves
 • Đáp án B. water
 • Đáp án C. products
 • Đáp án D. weeds

+ Câu căn vặn ôn luyện 9: People have used coal and oil to lớn ____ electricity for along time. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt:  Con người tiếp tục dùng phàn nàn và dầu nhằm ____ năng lượng điện kể từ lâu.)

 • Đáp án A. generation
 • Đáp án B. generated
 • Đáp án C. generate
 • Đáp án D. generates

+ Câu căn vặn ôn luyện 10: Coal and oil are non-renewable ____ sources. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Than và dầu là những mối cung cấp ____ ko thể khởi tạo.)

 • Đáp án A. engineer
 • Đáp án B. energy
 • Đáp án C. engineering
 • Đáp án D. energetic

+ Câu căn vặn ôn luyện 11: People on earth are ____ need of more nuclear energy. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Con người bên trên ngược khu đất đang được ____ cần thiết nhiều tích điện phân tử nhân rộng lớn.)

 • Đáp án A. on
 • Đáp án B. at
 • Đáp án C. in
 • Đáp án D. for

+ Câu căn vặn ôn luyện 12: ____ energy uses natural sources of energy such as the sun, wind, or water for power and fuel, rather phàn nàn oil, coal, or nuclear power. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: ____ tích điện dùng những mối cung cấp tích điện đương nhiên như mặt mũi trời, dông hoặc nước mang đến tích điện và nhiên liệu, thay cho dầu, phàn nàn đá hoặc tích điện phân tử nhân.)

 • Đáp án A. Alternative
 • Đáp án B. Solar
 • Đáp án C. Hydropower
 • Đáp án D. Electricity

+ Câu căn vặn ôn luyện 13:  Oil, coal and natural gas are ____ fuels made from decayed material. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Dầu mỏ, phàn nàn đá và khí nhóm đương nhiên là ____ nhiên liệu được sản xuất kể từ vật tư phân bỏ.)

 • Đáp án A. unleaded
 • Đáp án B. smokeless
 • Đáp án C. solid
 • Đáp án D. fossil

+ Câu căn vặn ôn luyện 14: All fossil fuels are ____ resources that cannot be replaced after use. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Tất cả nhiên liệu hóa thạch là ____ khoáng sản ko thể thay cho thế sau khoản thời gian sử dụng)

 • Đáp án A. unlimited
 • Đáp án B. renewable
 • Đáp án C. available
 • Đáp án D. non-renewable

+ Câu căn vặn ôn luyện 15: We should develop such ____ sources of energy as solar energy and nuclear energy. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Chúng tớ nên cải cách và phát triển những mối cung cấp tích điện ____ như tích điện mặt mũi trời và tích điện phân tử nhân.)

 • Đáp án A. tradition
 • Đáp án B. alternative
 • Đáp án C. revolutionary
 • Đáp án D. surprising

+ Câu căn vặn ôn luyện 16: Increased consumption will lead to lớn faster ____ of our natural resources. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Gia tăng dung nạp tiếp tục dẫn theo ____ khoáng sản vạn vật thiên nhiên của tất cả chúng ta thời gian nhanh rộng lớn.)

 • Đáp án A. exhaust
 • Đáp án B. exhausting
 • Đáp án C. exhaustion
 • Đáp án D. exhaustive

+ Câu căn vặn ôn luyện 17:  ____ heat comes from deep inside the earth. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: ____ nhiệt độ tới từ sâu sắc phía bên trong ngược khu đất.)

 • Đáp án A. Geothermal
 • Đáp án B. Solar
 • Đáp án C. Nuclear
 • Đáp án D. Hydro

+ Câu căn vặn ôn luyện 18: “Have you ever met the man ____ over there?” “No. Who is he?” (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: “Bạn tiếp tục khi nào bắt gặp người nam nhi ____ ở cơ chưa?” “Không. Anh tớ là ai?”)

 • Đáp án A. stands
 • Đáp án B. is standing
 • Đáp án C. standing
 • Đáp án D. who he is standing

+ Câu căn vặn ôn luyện 19: The boy ____ the piano is my son. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Cậu nhỏ xíu ____ cây đàn piano là nam nhi tôi.)

 • Đáp án A. who is playing
 • Đáp án B. that is playing
 • Đáp án C. playing
 • Đáp án D. All are correct

+ Câu căn vặn ôn luyện 20: ____ by his parent, this boy was very sad. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt:  ____ vì thế thân phụ u của anh ấy ấy, cậu nhỏ xíu này tiếp tục vô cùng buồn.)

 • Đáp án A. Punished
 • Đáp án B. Punishing
 • Đáp án C. To be punished
 • Đáp án D. Be punished

+ Câu căn vặn ôn luyện 21: We have apartment ____ the park. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Chúng tôi sở hữu căn hộ chung cư ____ khu vui chơi công viên.)

 • Đáp án A. overlooking
 • Đáp án B. overlooks
 • Đáp án C. to lớn overlook
 • Đáp án D. overlooked

+ Câu căn vặn ôn luyện 22: He was the last person ____ in this way. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Anh ấy là kẻ sau cùng ____ Theo phong cách này. )

 • Đáp án A. to lớn kill
 • Đáp án B. who killed
 • Đáp án C. being killed
 • Đáp án D. to lớn be killed

+ Câu căn vặn ôn luyện 23: Nellie Ross of Wyoming was the first woman _____ governor in the United States. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Nellie Ross của Wyoming là kẻ phụ phái nữ _____ thống đốc trước tiên ở Hoa Kỳ. )

 • Đáp án A. who elected
 • Đáp án B. to lớn be elected
 • Đáp án C. was elected
 • Đáp án D. her election as

+ Câu căn vặn ôn luyện 24: ____ in large quantities in the Middle East, oil became known as Black gold because of the large profit it brought. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt:  ____ với con số rộng lớn ở Trung Đông, dầu lửa được gọi là vàng đen sì vì thế ROI rộng lớn nhưng mà nó mang đến.)

 • Đáp án A. Discovering
 • Đáp án B. Discovered
 • Đáp án C. Which was discovered
 • Đáp án D. That when discovered

+ Câu căn vặn ôn luyện 25: She is the only in the discussion ____ to lớn using nuclear power. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Cô ấy là kẻ độc nhất nhập cuộc thảo luận ____ về sự việc dùng tích điện phân tử nhân.)

 • Đáp án A. objects
 • Đáp án B. objected
 • Đáp án C. to lớn object
 • Đáp án D. whom objects

+ Câu căn vặn ôn luyện 26: Johnny was the last applicant ____ for a position in that energy station. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Johnny là kẻ nộp đơn sau cùng ____ cho 1 địa điểm nhập trạm tích điện cơ.)

 • Đáp án A. to lớn interview
 • Đáp án B. interviewing
 • Đáp án C. to lớn be interviewed
 • Đáp án D. which is interviewed

+ Câu căn vặn ôn luyện 27: The instructions ____ by Professor Johnson helped us know more about the danger of energy pollution. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt:  Hướng dẫn ____ của Giáo sư Johnson đã hỗ trợ Cửa Hàng chúng tôi hiểu biết thêm về việc nguy nan của độc hại tích điện.)

 • Đáp án A. that explained
 • Đáp án B. explained
 • Đáp án C. explaining
 • Đáp án D. which explained