i always enjoy our school to france

Câu hỏi:

14/03/2020 24,869

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: i always enjoy our school to france

I always enjoy our school _______to France.

Chọn đáp án C

Excursion: chuyến du ngoạn nghịch tặc, chuyến thăm hỏi quan liêu (đường ngay gần, group nhỏ)

Journey: duy nhất cuộc hành trình dài nhiều năm hạn

Trip: chỉ chuyến du ngoạn bao gồm cả cút và về

Travel: sinh hoạt di chuyển, du ngoạn rằng chung

Tôi thì luôn luôn trực tiếp yêu thích chuyến du ngoạn nghịch tặc cho tới Pháp của ngôi trường bọn chúng tôi

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

He was asked đồ sộ account for his presence at the scene of the crime.

A. complain

B. exchange

C. explain

D. arrange

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He felt very tired. However, he was determined đồ sộ continue đồ sộ climb up the mountain.

A. He felt sánh tired that he was determined đồ sộ continue đồ sộ climb up the mountain. 

B. Feeling very tired, he was determined đồ sộ continue đồ sộ climb up the mountain. 

C. As the result of his tiredness, he was determined đồ sộ continue đồ sộ climb up the mountain. 

D. Tired as he might feel, he was determined đồ sộ continue đồ sộ climb up the mountain.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.

“Excuse u, is anybody sitting here?” – “________”

A. Sorry, the seat is taken.

B. No, thanks.

Xem thêm: điều kiện tự nhiên của trung quốc

C. Yes, I am sánh glad

D. Yes. You can’t sit here. Go away.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

I usually buy my clothes_____. It’s cheaper than vãn going đồ sộ the dress maker.

A. on the house

B. off the peg 

C. in public

D. on the shelf

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It is becoming extremely difficult đồ sộ grow enough to feed the worlds rapidly increased population

A. It

B. extremely difficult

C. đồ sộ feed

D. increased population

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Do you know who ___________ the fact that sound travels in waves?

A. invented

B. discovered

C. developed

Xem thêm: dãy núi cao và đồ sộ nhất châu á

D. found

TÀI LIỆU VIP VIETJACK