những phép toán nào sau đây là phép toán quan hệ

Câu 15: Những quy tắc toán quan tiền hệ: > (lớn hơn), < (nhỏ hơn) , ...
=> Đáp án B
Câu 16: Phép MOD là quy tắc tính phân chia lấy phần dư
=> Đáp án B
Câu 17: Để tính bình phương của x, tớ sử dụng hàm sqr(x)
=> Đáp án D
Câu 18: Biến M nhận tài liệu số nguyên vẹn dương, N nhận tài liệu số thập phân
=> Đáp án C
Câu 19: Điều kiện: x nguyên vẹn dương ở trong tầm 0 .. 255
Phép gán: <tên biến> := <giá trị>;
=> Không với đáp án phù hợp
Câu 20: Phép gán: <tên biến> := <giá trị>;
=> Đáp án B
Câu 21: Ngôn ngữ xây dựng bậc cao ngay sát với ngôn từ tự động nhiên
=> Đáp án C
Câu 22: Trong quy trình tiến hành công tác, hằng có mức giá trị ko đổi
=> Đáp án A
Câu 23: Các kể từ SQR, SQRT nằm trong loại thương hiệu lệnh
Câu 24: Biểu thao diễn của hằng: A11
=> Đáp án C

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Bạn đang xem: những phép toán nào sau đây là phép toán quan hệ

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: thiết bị nhập của máy tính

Xem thêm: nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân văn lang âu lạc

5

1 vote