phát biểu nào sau đây đúng về mảng một chiều

  1. Lớp 11

  2. Phát biểu này tại đây ĐÚNG về mảng một chiều?

hint-header

Cập nhật ngày: 04-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Trung


Phát biểu này tại đây ĐÚNG về mảng một chiều?

A

Là mặt hàng hữu hạn những thành phần sở hữu nằm trong loại tài liệu.

B

Chỉ là mặt hàng những số vẹn toàn.

C

Mảng ko chứa chấp những kí tự động là vần âm.

D

Là mặt hàng vô hạn những thành phần sở hữu nằm trong loại tài liệu.

Chủ đề liên quan

Cú pháp khai báo thẳng đổi mới mảng một chiều sở hữu dạng:

A

Var <tên đổi mới mảng> : aray [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

B

Var <tên đổi mới mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

C

Var <tên đổi mới mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử> ;

D

Var <tên đổi mới mảng> := array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Lệnh lặp For – bởi được dùng khi: (chọn phương án đích nhất)

A

Lặp với số đợt biết trước.

B

Lặp với số đợt không biết trước.

C

Lặp với số đợt hoàn toàn có thể biết trước.

D

Lặp với số đợt ko lúc nào biết trước.

Cách viết lách này tại đây tham ô chiếu đích phần tử sở hữu chỉ số là i của mảng D?

A

D[',i',]

B

D['i']

C

D[i]

D

D(i)

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm phần tử sở hữu chỉ số i của mảng D?

A

Write(D[i]);

B

Write(D{i});

C

Write(D(i));

D

Write(D[i]);

Câu mệnh lệnh dùng để làm nhập độ quý hiếm mang đến thành phần nhập mảng?

A

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Kiểu chỉ số>]);

B

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Biến đếm>]);

C

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Chỉ số cuối>]);

D

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Chỉ số đầu>]);

Với khai báo mảng Var B:array[1..50] of word; tớ viết lách tham ô chiếu thành phần loại 50 như vậy nào?

A

B(50)

B

B[50]

C

B:[50]

D

B.[50]

Cho khai báo mảng:
Var ArrayInt: Array [1 .. 10] of integer;
Hỏi ArrayInt là gì?

A

Tên biến mảng.

B

Tên loại mảng.

C

Kiểu chỉ số.

D

Kiểu thành phần.

Cho khai báo mảng Day_So như sau:
Var Day_So: array[-15..15] of integer;
Hỏi mảng Day_So chứa chấp tối domain authority từng nào phần tử?

A

30.

B

31.

C

1.

D

0.

Hãy lựa chọn phương án ĐÚNG về biểu thức ĐK Lúc đánh giá giá trị một thành phần loại i của mảng A sở hữu ở trong vòng (-5; 10)?

A

(A[i] > -5) or (A[i] < 10)

B

(A[i] < -5) and (A[i] >10)

C

(-5 < A[i] < 10)

D

(A[i] > -5) and (A[i] < 10)

Cho khai báo mảng:
Var a: array[1..100] of real ;
và đoạn những câu mệnh lệnh như sau:
Write(‘ Nhap n’); readln(n);
For i:=1 vĩ đại n do
Begin
Write(‘a[‘,i,’]=’);
readln(a[i]);
End;

Xem thêm: loại gia súc được nuôi nhiều nhất ở miền tây trung quốc là

A

Đếm số thành phần của mảng A.

B

In rời khỏi màn hình hiển thị những thành phần của mảng A.

C

Nhập nhập mảng A bao gồm n thành phần loại thực.

D

Nhập nhập mảng A bao gồm 100 thành phần loại thực.

Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, đoạn công tác sau tiến hành việc này trong những việc sau (A là mảng số sở hữu N phần tử)?
S:=0;
For i:=1 vĩ đại N bởi S:=S+A[i];

A

Tính tổng những thành phần của mảng A;

B

In rời khỏi màn hình hiển thị mảng A;

C

Đếm số thành phần của mảng A;

D

Nhập những thành phần của mảng A

Cho khai báo đổi mới mảng sau:
Var a:array[0..16] of byte;
Câu mệnh lệnh này tại đây in rời khỏi toàn bộ những thành phần của mảng?

A

For i:=0 vĩ đại 16 bởi write(a[i]:3);

B

For i:= 0 vĩ đại 15 bởi write(a[i]:3);

C

For i:=16 down vĩ đại 0 bởi write(a[i]:3);

D

For i:=16 downto 1 bởi write(a[i]:3);

Cho khai báo mảng:
Var a: array[0..50] of real ;
và đoạn những câu mệnh lệnh như sau:
k:= 0 ;
for i:= 1 vĩ đại 50 do
if a[i] > a[k] then k:= i ;
Hãy cho thấy mặt hàng những câu mệnh lệnh bên trên tiến hành việc làm này sau?

A

Tìm thành phần nhỏ nhất nhập mảng.

B

Tìm thành phần lớn số 1 nhập mảng.

C

Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 nhập mảng.

D

Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất nhập mảng.

Thuật toán nhằm giải câu hỏi này tại đây sở hữu dùng cấu hình lặp?

A

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của 2 số a, b.

B

Tính chu vi hình vuông vắn sở hữu cạnh là a.

C

Tính Tổng S =1+2+3...+ N.

D

Giải phương trình ax+b=0.

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

A

for < đổi mới đếm> = < Giá trị đầu > vĩ đại < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

B

for < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C

for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

D

for < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu > vĩ đại < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Trong câu mệnh lệnh lặp dạng tiến:
For <biến đếm>:=<Giá trị đầu> vĩ đại <Giá trị cuối> bởi <câu lệnh>; thì <biến đếm> cần sở hữu loại tài liệu nào?

A

Thường sở hữu kiều vẹn toàn.

B

 Có loại thực.

C

Có loại logic

D

 Thường sở hữu loại vẹn toàn hoặc thực.

Trong vòng lặp For – bởi dạng tiến thủ. Giá trị của đổi mới kiểm điểm

A

Tự động sụt giảm 1.

B

Tự động kiểm soát và điều chỉnh.

C

Chỉ tăng Lúc sở hữu câu mệnh lệnh thay cho thay đổi độ quý hiếm.

D

Được không thay đổi.

Kiểu tài liệu của đổi mới kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – bởi là:

A

Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối.

B

Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu.

C

Có loại số thực.

D

Không rất cần phải xác lập loại dữ liệu

Hãy lựa chọn phương án ĐÚNG ở dạng lặp tiến For – bởi ?

A

Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối.

B

Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm cuối.

C

Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối.

D

Giá trị đầu cần vì như thế độ quý hiếm cuối.

Câu lệnh while – bởi có cú pháp này bên dưới đây?

A

white <điều kiện> bởi <câu lệnh>;

B

while <điều kiện> bởi <câu lệnh>;

C

Xem thêm: chăm pa là nước nào

while <điều kiện> vĩ đại <câu lệnh>;

D

while <điều kiện> begin <câu lệnh>;end;