trong ngôn ngữ lập trình pascal khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 78925

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: Hướng dẫn bạn chi tiết cách đăng ký BK8 dễ dàng nhất

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: ngành công nghiệp trọng điểm

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Số thành phần của một mảng một chiều là: 
 • Trong Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì ? For i := length(S) downto 1 do  If S[i] = ‘ ’ then Delete(S,
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, với khai báo như sau: Type đem = ARRAY[1..100] of integer ; Var a, b : đem ; c : array[1..
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, xâu kí tự động sở hữu tối nhiều ? 
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc nào là nhập các việc sau (A là mảng số sở hữu N phầ
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì? d :=  0 ;   For i := 1 to 
 • Với khai báo A : Array [1 .. 100] Of Integer; thì việc truy xuất cho tới thành phần loại 5 như sau: 
 • Cú pháp nhằm khai báo biến hóa mảng một chiều thẳng là: 
 • Cho sâu sắc s1 = ‘123’; s2 = ‘abc’ sau thời điểm tiến hành giấy tờ thủ tục Insert(s1,s2,2) thì: 
 • Trong Pascal, mang đến đoạn lịch trình sau: S := 0; For I := 1 To 5 Do If  (I mod 2 = 0) Then s := s + a[1]; Với mảng a sở hữu c�
 • Cho s = ‘123456789’ hàm Copy(s,2,3) mang đến độ quý hiếm bằng: 
 • Trong Pascal, nhằm lần địa điểm xuất hiện tại trước tiên của xâu ‘hoa’ nhập xâu S tớ hoàn toàn có thể viết bằng cơ hội nào là nhập các
 • Cho str là 1 trong xâu kí tự động, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì? for  i := length(str) downto 1 bởi write(str[i]
 • Trong những tuyên bố sau hãy lần đi ra tuyên bố sai? 
 • Cho xâu s = ‘123456789’, sau thời điểm tiến hành giấy tờ thủ tục delets(s,3,4) thì: 
 • Cho A = ‘abc’; B = ‘ABC’; Khi cơ A + B mang đến thành phẩm nào? 
 • Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau: Var a : array[0..
 • Để khai báo loại xâu thẳng tớ dùng cú pháp nào? 
 • Hãy điền nhập chổ trống không nhằm đoạn lịch trình sau tiến hành kiểm đếm những phẩn tử sở hữu giá trị bởi vì 10? Dem := 0;
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, xâu kí tự động là ? 
 • Xâu ‘ABBA’ to hơn xâu:
 • Cú pháp câu mệnh lệnh nào là sau đấy là đúng? 
 • Đoạn lịch trình sau in đi ra thành phẩm nào? Program Welcome ; Var a : string[10]; Begin a := ‘tinhoc ’; writeln(le
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, khai báo nào là trong những khai báo sau là  sai Khi khai báo xâu kí tự động ? 
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì? 
 • Cho đoạn lịch trình sau:  D := 0;For I := 1 To 5 Do If (a[i] > 10) and (a[i] 100) and (a[i] mod 3 = 0)Then d := d + 1;
 • Cho s = ‘500 ki tu’, hàm Length(s) mang đến độ quý hiếm bằng: 
 • Hỏi đoạn lịch trình sau sở hữu tác dụng gì? M := a[1];For I := 2 To n Do If ( a[i] m) Then m := a[i];Write(m); 
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, sau thời điểm lịch trình tiến hành hoàn thành đoạn chương trình sau, độ quý hiếm của biến hóa S là ?&nb
 • Thủ tục delete(st,p,n) thực hiện:  
 • Cho s1 = ‘010’; s2 = ‘1001010’ hàm pos(s1,s2) mang đến độ quý hiếm bằng: 
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, đoạn lịch trình sau tiến hành việc làm gì ? (giá trị của biến hóa đếm) d := 0
 • Cho khai báo sau: Var  a : array[0..

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA