trong pascal mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 151885

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: kiểu của một hàm được xác định bởi

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giáp biển ở đông nam bộ

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao sử dụng thủ tục
 • Khai báo  Var a: array[1..10] of Integer. Trong những câu mệnh lệnh sau, mệnh lệnh nào là bị lỗi:
 • Mảng là loại dữ liệu:
 • Trong ngôn từ xây dựng Pascal, đoạn công tác sau thể hiện screen sản phẩm gì?(Phần khai báo và kết cổ động chương tr
 • Để gắn thương hiệu tệp mang lại đổi mới tệp tao dùng câu lệnh:
 • Trong ngôn từ xây dựng pascal, giấy tờ thủ tục chèn xâu S1 vô xâu S2 chính thức từ vựng trí vt tao viết:
 • Kết ngược của việc tiến hành hàm pos(‘ab’, ‘defbcad’) là  :
 • Tham chiếu cho tới thành phần mảng một chiều được xác lập tự ?
 • Trong những khai báo sau, khai báo nào là đúng?
 • Kiểu tài liệu những thành phần với vô mảng là :
 • Cú pháp khai báo cấu tạo lặp dạng  lùi với số thứ tự lặp biết trước là:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là là Sai?
 • Cho st1:= ‘abc’;  st2:=‘deft’. Kết ngược gọi insert(st2,st1,3):
 • Trong ngôn từ xây dựng Pascal, (chọn câu đúng)
 • ‘hoc’ +‘Tin’ tiến hành quy tắc ghép xâu bên trên mang lại sản phẩm gì?
 • Trong ngôn từ xây dựng Pascal, tuyên bố nào là sau đó là đích thị với câu mệnh lệnh rẽ nhánh if…then…?
 • Cú pháp nhằm khai báo mảng một chiều thẳng là:
 • Mở tệp f nhằm gọi tài liệu tao dùng mệnh lệnh nào là sau đây:
 • Trong pascal phanh tệp nhằm ghi sản phẩm tao dùng thủ tục:
 • Phát biểu nào là bên dưới đó là đúng:
 • Hàm EOF() có mức giá trị
 • Mảng một chiều là:
 • Khai báo nào là sau đó là đúng:
 • Cho st:=‘chuc cac ban may man’,sản phẩm của hàm length(st) là:
 • Trong ngôn từ xây dựng pascal, giấy tờ thủ tục Delete(st, vt, n) tiến hành việc làm gì trong công việc sau:
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ xây dựng Pascal, hàm Length(S) mang lại sản phẩm là gì ?
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ xây dựng pascal, giấy tờ thủ tục Insert(S1, S2, n) tiến hành việc làm gì ?
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ xây dựng Pascal, câu mệnh lệnh nào là sau đó là đích thị ?
 • Chọn đáp án đúng: Hãy điền vô vị trí rỗng trong khúc công tác sau đây:Nhập 2 xâu kể từ keyboard và đánh giá kí tự động thứ nhất của xâu
 • Chọn đáp án đúng: Hãy cho biết thêm sản phẩm sau khoản thời gian tiến hành công tác sau đây:Program mangmotchieu;Var   M:array[1..

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA