vở bài tập toán lớp 5 bài 81

Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1 . Nếu đối với năm 2008, năm trước đó số thóc cũng gia tăng từng ấy Tỷ Lệ thì năm trước đó mái ấm gia đình bác bỏ Hòa thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 81

1. Đặt tính rồi tính

128 : 12,8                    285,6 : 17                  117,81 : 12,6

2. Tính

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

3. Năm 2003 mái ấm gia đình bác bỏ Hòa thu hoạch được 8T thóc. Năm 2008 mái ấm gia đình bác bỏ Hòa thu hoạch được 8,5T thóc.

a) Hỏi đối với năm 2003, năm 2008 số thóc nhưng mà mái ấm gia đình bác bỏ Hòa thu hoạch gia tăng từng nào phần trăm?

b) Nếu đối với năm 2008, năm trước đó số thóc cũng gia tăng từng ấy Tỷ Lệ thì năm trước đó mái ấm gia đình bác bỏ Hòa thu hoạch được từng nào tấn thóc?

4. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng

Một người bán sản phẩm chi ra 80 000 đồng xu tiền vốn liếng và bị lỗ 6%

Để tính số chi phí lỗ tao cần tính

A. 80 000 : 6                               B. 80 000 x 6

C. 80 000 : 6 x 100                     D. 80 000 x 6 : 100

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

          

2. Tính

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

Xem thêm: Bật mí cách thắt dây giày giấu dây đơn giản và đẹp mắt

= 53,9 : 4 + 45,64

= 13,475 + 45,64 = 59,115

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

= 21,56 : 9,8 – 0,177

= 2,2 – 0,177= 2,023

3.

Bài giải

a) Số tấn thóc gia tăng (từ năm 2003 cho tới năm 2008) là:

8,5 – 8 = 0,5 (tấn)

Số Tỷ Lệ tạo thêm là:

0,5 : 8 = 0,0625 = 6,25%

b) Số tấn thóc gia tăng (từ năm 2008  cho tới năm 2013) là:

8,5 x 6,25 : 100 = 0,53125 (tấn)

Số tấn thóc thu hoạch năm trước đó là:

0,53125 + 8,5 = 9,03125 (tấn)

Đáp số: a) 6,25%

Xem thêm: vùng nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta

             b) 9,03125  tấn

4. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng

Chọn phương án D. 80 000 x 6 : 100