vòng lặp while

Chào chúng ta fan hâm mộ của Lập trình ko khó khăn, nhập bài học kinh nghiệm ngày thời điểm hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục cũng học tập về vòng lặp while và vòng lặp vì thế while. Mé cạnh vòng lặp for thì đó cũng là 2 cấu tạo vòng lặp không giống được dùng nhiều bên trên thực tiễn. Tùy nhập Việc và mục tiêu tất cả chúng ta tiếp tục dùng loại vòng lặp sao cho tới tương thích. Tất nhiên là 3 vòng lặp này hoàn toàn có thể thay cho thế cho nhau, tuy nhiên việc người sử dụng tương thích tiếp tục cho tới code các bạn tươi sáng và đọc dễ rộng lớn.

Video chỉ dẫn vòng lặp while và vì thế while

Vòng lặp while nhập C

Vòng lặp while thông thường được dùng nhằm lặp lên đường tái diễn một khối mệnh lệnh ko biết trước số phiên lặp. Dưới đó là cú pháp của vòng lặp while:

Bạn đang xem: vòng lặp while

while (testExpression) 
{
  // statements inside the toàn thân of the loop 
}

Và đó là sơ đồ gia dụng khối tế bào mô tả hoạt động và sinh hoạt của vòng lặp while:

 1. Nếu ĐK testExpression đích thị => còn lặp
 2. Nếu ĐK testExpression sai => bay vòng lặp
Bài 19. Vòng lặp while và vì thế while nhập C
Sơ đồ gia dụng khối của vòng lặp while, nguồn: programiz.com

Bài tập luyện thực hành

/*
In đi ra những số lẻ <= 10.
*/
#include <stdio.h>

int main(){
  /*
    In đi ra những số lẻ <= 10.
   */

  int number = 1;
  while (number <= 10){
    if(number % 2 == 1){
      printf("%d\t", number);
    }
    number++;
  }
}

Kết trái ngược chạy chương trình:

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng với tình hình phát triển dân số thế giới

PS G:\c_cources\day_19> g++ .\WhileLoop.cpp -o .\WhileLoop
PS G:\c_cources\day_19> .\WhileLoop.exe
1    3    5    7    9

Vòng lặp vì thế while nhập C

Vòng lặp vì thế … while khá tương đương với vòng lặp while. Tuy nhiên, nó có một điểm khác lạ này là vòng lặp vì thế … while tiếp tục chạy phần thân thiện lặp tối thiểu 1 phiên mặc dù rằng ĐK với đích thị hoặc sai. Bởi vì thế vòng lặp vì thế … while đánh giá ĐK lặp sau thời điểm tiến hành việc làm.

do
{
  // statements inside the toàn thân of the loop
}
while (testExpression);

Sơ đồ gia dụng khối tế bào mô tả cơ hội hoạt động và sinh hoạt của vòng lặp vì thế while:

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản

 1. Khối mệnh lệnh được thực hiện
 2. Kiểm tra ĐK lặp, nếu như đúng => trở về bước 1, nếu như sai => bay vòng lặp
Bài 19. Vòng lặp while và vì thế while nhập C
Sơ đồ gia dụng khối của vòng lặp vì thế while, nguồn: programiz.com

Vòng lặp vì thế … while thông thường được dùng làm đánh giá ĐK nhập xuất, ví dụ:

Bài tập luyện thực hành

/*
Nhập nhập một số trong những nguyên vẹn dương kể từ keyboard và in đi ra số cơ.
Nếu nhập sai, bắt nhập lại.
*/
/*
  Nhập nhập một số trong những nguyên vẹn dương kể từ keyboard và in đi ra số cơ.
  Nếu nhập sai, bắt nhập lại.
 */

#include <stdio.h>

int main(){
  int number;
  do{
    printf("\nNhap number = ");
    scanf("%d", &number);
  }while(number < 1);
  
  // printf("\nNhap number = ");
  // scanf("%d", &number);

  // while(number < 1){
  //   printf("\nNhap number = ");
  //   scanf("%d", &number);
  // }

  printf("\nnumber = %d", number);
}

Kết trái ngược chạy thử:

PS G:\c_cources\day_19> .\DoWhileLoop.exe

Nhap number = -1

Nhap number = -5

Nhap number = 3

number = 3

Tài liệu tham lam khảo

 1. https://www.programiz.com/c-programming/c-do-while-loops